Ieder kind is uniek !   

Algemene Voorwaarden

 

 

Praktijk van der Coelen

Postadres: Sterremuur 11, 5803 LJ Venray

www.praktijkvandercoelen.nl

KvK nummer 69273375

 

ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene bepalingen behorend bij de behandelingsovereenkomst tussen Praktijk van der Coelen en de cliënt.

Artikel 1: Definities

1.1    In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

o   Therapeut: Brenda van der Coelen

o   Cliënt: het kind tot 18 jaar (vertegenwoordigd door de wettelijke vertegenwoordigers) die bij Praktijk van der Coelen in begeleiding is.

o   Begeleidingsovereenkomst: de begeleidingsovereenkomst tussen Praktijk van der Coelen en de cliënt.

 

Artikel 2: Algemeen

2.1    Begeleiding bij Praktijk van der Coelen is geen vervanging van medische behandeling, medicatie en/of andere reguliere hulpverlening.

2.2    Praktijk van der Coelen heeft geen diagnostische bevoegdheid.

 

Artikel 3: Begeleidingsovereenkomst

3.1    In de intake fase wordt de begeleidingsovereenkomst gesloten en deze wordt op schrift vastgelegd.

3.2    Voorafgaand aan het begeleidingstraject wordt de cliënt gevraagd een aanmeldformulier in te vullen en voor akkoord te ondertekenen. Met het invullen van het aanmeldformulier geeft de cliënt expliciet toestemming aan Praktijk van der Coelen voor het vastleggen van zijn of haar persoonsgegevens in de begeleidingsovereenkomst en voor aanleggen van het cliëntdossier.

3.3    Op de genoemde documenten is de Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) van toepassing. WGBO bevat de regelgeving voor zowel cliënten als therapeuten. In de WGBO zijn onder meer geregeld: het recht op informatie; de toestemmingsvereisten voor een behandeling; de plicht om een cliëntdossier aan te leggen; het recht op inzage door de cliënt in het cliëntdossier en geheimhouding van cliëntgegevens.

3.4    De behandelingsovereenkomst is tweeledig;

a. De therapeut en de cliënt gaan een relatie met elkaar aan voor een bepaalde periode in de verhouding therapeut – cliënt.

b. De behandeling heeft betrekking op de door de cliënt aangedragen hulpvraag en behandeldoelen. Deze kunnen lopende het traject worden bijgesteld, c.q. gespecificeerd.

3.5    Op alle van en met Praktijk van der Coelen gesloten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

3.6    Voorafgaand, tijdens of na het begeleidingstraject kan het voor een zo effectief mogelijke begeleiding nodig zijn informatie in te winnen of te verstekken aan derden zoals bijvoorbeeld huisarts of collega therapeuten. De cliënt zal dan gevraagd worden een toestemmingsformulier te ondertekenen. Deze toestemming betreft uitsluitend overleg en afstemming en is noodzakelijk om over voldoende informatie te beschikken ten behoeve van adequate begeleiding en geldt uitsluitend voor dit begeleidingstraject. De verkregen gegevens worden opgeslagen in het cliëntdossier.

3.7    In het geval van dreigend gevaar voor zowel de cliënt als voor zijn of haar omgeving of bepaalde personen behoudt Praktijk van der Coelen zich het recht toe relevante informatie te verstrekken aan bevoegde personen of instanties als hiermee het gevaar kan worden voorkomen.

3.8    Alle eventuele nadelige gevolgen voortvloeiende uit het achterhouden van informatie in het medisch dossier bij de huisarts, zijn voor verantwoordelijkheid en rekening van de cliënt.

3.9    De overeenkomst kan op de volgende manieren of door de volgende omstandigheden worden beëindigd:

o   Therapeut en cliënt bepalen in gezamenlijk overleg dat er geen sessies meer nodig zijn;

o   Cliënt geeft aan, mondeling, schriftelijk of via e-mail dat men geen sessies meer wil afspreken;

o   De therapeut geeft aan, mondeling, schriftelijk of via e-mail geen sessies meer te zullen geven.

o   Cliënt houdt zich herhaaldelijk niet aan de algemene bepalingen uit deze behandelingsovereenkomst of aan afspraken die gedurende de sessies zijn gemaakt tussen cliënt en de therapeut;

o   De therapeut is van mening dat in verband met de problematiek van de cliënt en de competentie van de therapeut, de therapeut niet bekwaam is om de cliënt te begeleiden. Dit is in ieder geval aan de orde als de problematiek direct verband houdt met contra-indicaties.

3.10 De therapeut houdt een dossier bij van aantekeningen van de gehouden sessies en andere relevante documenten, dat op diens verzoek door de cliënt kan worden ingezien. Het dossier (of een deel daarvan) wordt dan gekopieerd. Dit is kosteloos (met uitzondering van buitensporige verzoeken). Per 1 januari 2020 wordt het dossier, conform de wettelijke bewaartermijn, vanaf de 18de verjaardag van de cliënt in totaal 20 jaar bewaard. Verder bestaat er inzagerecht voor nabestaanden. Voor wat betreft de informatieplicht van de hulpverlener is er aan aanvulling, t.w.: het zwaartepunt komt te liggen op het “samen” beslissen over de behandeling met de cliënt.

 

Artikel 4: Geheimhoudingsplicht

4.1    Praktijk van der Coelen houdt zich aan geheimhoudingsplicht. Gegevens van de cliënt worden alleen met diens uitdrukkelijke goedkeuring aan derden (artsen en andere therapeuten) overhandigd of medegedeeld.

 

Artikel 5: Privacy

5.1    De cliënt heeft het privacyreglement van Praktijk van der Coelen gelezen, welke aan u is uitgereikt als bijlage aan de begeleidingsovereenkomst en tevens vermeld staat op de website van Praktijk van der Coelen, en cliënt stemt in met dit privacyreglement.

 

Artikel 6: Aansprakelijkheid

6.1    Cliënt gedraagt zich als een gast; hij/ zij houdt zich aan de regels van de gastvrouw/gastheer  (de  therapeut). Er wordt tijdens een sessie niet gerookt en geen alcohol gedronken. De kosten van vernieling van eigendommen van de therapeut door de cliënt, zullen op cliënt worden verhaald. Van iedere vorm van mishandeling van de therapeut door de cliënt zal te allen tijde aangifte bij de politie worden gedaan.

6.2    Praktijk van der Coelen is niet aansprakelijk voor eventuele nadelige gevolgen die zijn ontstaan doordat cliënt onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, dan wel doordat cliënt voor hem/haar bekende en beschikbare informatie aanwezig in medische dossiers van arts/specialist of andere behandelaar, niet heeft verstrekt.

6.3    Praktijk van der Coelen is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan aan eigendommen van cliënt door parkeren op of het betreden van het terrein aan de (Wachtpostweg 16 in America en/of Bergweg 4 in Venray), noch voor andere schade ontstaan door het betreden van de praktijk, de hal en het gebruik maken van het toilet.

 

Artikel 7: Betalingsvoorwaarden

7.1    Deze betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle begeleidingsovereenkomsten tussen Praktijk van der Coelen en de cliënt.

7.2    De tariefstelling per begeleidingsgesprek wordt in de begeleidingsovereenkomst vastgesteld. De cliënt ontvangt hiervoor maandelijks een digitale versleutelde factuur (PDF), welke binnen 14 dagen dient te worden voldaan.

7.3    De tariefstelling voor het schrijven van verslagen en contact met bij de cliënt betrokken personen, per telefoon, email of anderszins, wordt in de begeleidingsovereenkomst vastgesteld. Voor het schrijven van een verslag en bij contacten minder dan een uur met bij de cliënt betrokken personen wordt de tariefstelling incl. BTW omgerekend naar het daadwerkelijk besteedde deel van het uur. De kosten voor het schrijven van een verslag en contact met bij de cliënt betrokken personen worden mogelijk niet door de zorgverzekeraar vergoed.

7.4    Bij niet voldoen van de betaling binnen de betalingstermijn kan Praktijk van der Coelen de cliënt een betalingsherinnering sturen. Betaalt de cliënt binnen 14 dagen niet de betalingsherinnering, dan is Praktijk van der Coelen gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel dit door derden te laten uitvoeren. Alle kosten die verband houden met deze vordering komen voor rekening van de cliënt.

7.5    Bij een betalingsachterstand is Praktijk van der Coelen gerechtigd - tenzij de begeleiding zich hiertegen verzet - verdere begeleiding op te schorten totdat de cliënt aan de betalingsverplichting heeft voldaan.

7.6    De overeenkomst eindigt van rechtswege indien er geen sessie afgesproken is voor een termijn van langer dan drie maanden na de laatst gehouden sessie, tenzij uitdrukkelijk anders afgesproken tussen therapeut en cliënt (met andere woorden, als er meer dan drie maanden tussen twee sessies in zit).

7.7    Indien sprake is van het bepaalde in bepaling 6 wordt bij een nieuwe afspraak een nieuwe overeenkomst van kracht met mogelijk een ander uurtarief.

 

Artikel 8: Annulering

7.8    Indien verhinderd dient een afgesproken sessie 24 uur voor aanvang van de afspraak te worden afgemeld. Praktijk van der Coelen brengt de kosten voor deze gemiste sessie in rekening indien de cliënt zich niet tijdig heeft afgemeld, ongeacht de reden voor afmelding. Dit geldt ook als de cliënt, om welke reden dan ook, niet komt op afgesproken tijd en dag. 

 

Artikel 9: Crisisopvang

9.1    Crisisopvang is binnen Praktijk van der Coelen niet mogelijk (m.u.v. individuele afspraken). Bij een eventuele crisis kan de cliënt of zijn/haar naasten zich wenden tot de huisarts (of indien van toepassing de huisartsenpost).

 

Artikel 10: Ethische Code 

10.1  Praktijk van der Coelen handelt conform de door de VBAG geformuleerde ethische beroepscode.

 

Artikel 11: Wkkgz

11.1 De therapeut is aangesloten bij de beroepsorganisatie ‘de Vereniging ter Bevordering van Alternatieve Geneeswijzen’ (VBAG). De regels van de Wet kwaliteit en geschillen zorg (Wkkg) en de VBAG zijn op de therapeut van toepassing. Als de cliënt naar zijn/haar oordeel tijdens de begeleiding onzorgvuldig of verkeerd is begeleid kan hij/zij een klacht indienen. Het is belangrijk dat de cliënt eerst zelf zijn/haar klacht binnen de praktijk bespreekt en probeert op te lossen. Het is ook mogelijk de VBAG hierbij in te schakelen. Als het niet lukt de klacht op te lossen, kan een klacht ingediend worden. De cliënt kan voor alle informatie over de procedure van het indienen van een klacht terecht bij de VBAG (https://vbag.nl/consument/klachten-en-geschillen/).

11.2 De therapeut is daarnaast geregistreerd in het HBO Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ).

 

Artikel 12: Wijziging en vindplaats van de voorwaarden

12.1 De cliënt ontvangt de algemene voorwaarden als bijlage bij de begeleidingsovereenkomst. De cliënt, indien 12 jaar of ouder, en diens wettelijke vertegenwoordigers gaan met het ondertekenen van de begeleidingsovereenkomst akkoord met de algemene voorwaarden.

12.2 De algemene voorwaarden staan ook weergegeven op www.praktijkvandercoelen.nl.

 

Artikel 13: Slotbepaling

13.1 Praktijk van der Coelen kan op ieder gewenst moment, zonder voorafgaande kennisgeving en opgaaf van redenen, de algemene voorwaarden wijzigen en aanvullen.

 

Opgemaakt te Venray, 16 december 2022.

 

Contact

  • Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
  • Telefoon: 06 383 524 76

Postadres: Sterremuur 11, 5803 LJ Venray


Website created by Praktijk van der Coelen