ALGEMENE VOORWAARDEN PRAKTIJK VAN DER COELEN

Artikel 1: Definities

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

Therapeut: Brenda van der Coelen

Cliënt: het kind tot 18 jaar die bij Praktijk van der Coelen in begeleiding is.

Begeleidingsovereenkomst: de begeleidingsovereenkomst tussen Praktijk van der Coelen en de cliënt.

Artikel 2: Algemeen

1. Begeleiding bij Praktijk van der Coelen is geen vervanging van medische behandeling, medicatie en/of andere reguliere hulpverlening.

2. Praktijk van der Coelen heeft geen diagnostische bevoegdheid.

 

Artikel 3: Begeleidingsovereenkomst - geheimhouding- privacy

1. Praktijk van der Coelen heeft geheimhoudingsplicht.

2. Voorafgaand aan het begeleidingstraject wordt de cliënt gevraagd een begeleidingsovereenkomst in te vullen en voor akkoord te ondertekenen. Met het invullen van de begeleidingsovereenkomst geeft de cliënt expliciet toestemming aan Praktijk van der Coelen voor het vastleggen van zijn/haar persoonsgegevens in de begeleidingsovereenkomst en voor aanleggen van het cliëntdossier.

3. Op deze begeleidingsovereenkomst is de Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) van toepassing. WGBO bevat de regelgeving voor zowel cliënten als therapeuten. In de WGBO zijn onder meer geregeld: het recht op inzage door de cliënt in het cliëntdossier en geheimhouding van cliëntgegevens.

4. Op alle van en met Praktijk van der Coelen gesloten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

5. Voorafgaand, tijdens of na het begeleidingstraject kan het voor een zo effectief mogelijke begeleiding nodig zijn informatie in te winnen of te verstrekken aan derden zoals bijvoorbeeld huisarts of collega therapeuten. De cliënt zal dan gevraagd worden een toestemmingsformulier te ondertekenen. Deze toestemming betreft uitsluitend overleg en afstemming en is noodzakelijk om over voldoende informatie te beschikken ten behoeve van adequate begeleiding en geldt uitsluitend voor dit begeleidingstraject. De verkregen gegevens worden opgeslagen in het cliëntdossier.

6. In het geval van dreigend gevaar voor zowel de cliënt als voor zijn/haar omgeving of bepaalde personen behoudt Praktijk van der Coelen zich het recht toe relevante informatie te verstrekken aan bevoegde personen of instanties als hiermee het gevaar kan worden voorkomen.

7. Alle eventuele nadelige gevolgen voortvloeiende uit het achterhouden van informatie in het medisch dossier bij de huisarts, zijn voor verantwoordelijkheid en rekening van de cliënt.

 

Artikel 4: Betalingsvoorwaarden

1. Deze betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle begeleidingsovereenkomsten tussen Praktijk van der Coelen en de cliënt.

2. De tariefstelling per begeleidingsgesprek wordt in de begeleidingsovereenkomst vastgesteld. De cliënt ontvangt hiervoor maandelijks een digitale versleutelde factuur (PDF), welke binnen 14 dagen dient te worden voldaan.

3. De tariefstelling voor contact met bij de cliënt betrokken personen, per telefoon, email of anderszins en het opmaken van overdrachtsverslagen en dossiers, wordt in de begeleidingsovereenkomst vastgesteld. Bij contacten minder dan een uur met bij de cliënt betrokken personen wordt de tariefstelling incl. BTW omgerekend naar het daadwerkelijk besteedde deel van het uur. De kosten voor het contact met de bij de cliënt betrokken personen wordt mogelijk niet door de zorgverzekeraar vergoed.

4. Bij niet voldoen van de betaling binnen de betalingstermijn kan Praktijk van der Coelen de cliënt een betalingsherinnering sturen. Betaalt de cliënt binnen 14 dagen niet de betalingsherinnering, dan is Praktijk van der Coelen gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel dit door derden te laten uitvoeren. Alle kosten die verband houden met deze vordering komen voor rekening van de cliënt.

5. Bij een betalingsachterstand is Praktijk van de Coelen gerechtigd - tenzij de begeleiding zich hiertegen verzet - verdere begeleiding op te schorten totdat de cliënt aan de betalingsverplichting heeft voldaan.

 

Artikel 5: Annulering

1. Bij afzegging korter dan 24 uur voor aanvang van de afspraak is Praktijk van der Coelen helaas genoodzaakt de kosten in rekening te brengen.

 

Artikel 6: Crisisopvang

1. Crisisopvang is binnen Praktijk van der Coelen niet mogelijk (m.u.v. individuele afspraken). Bij een eventuele crisis kan de cliënt of zijn/haar naasten zich wenden tot de huisarts.

 

Artikel 7: Ethische code

1. Praktijk van der Coelen handelt conform de door de Vereniging ter Bevordering van Alternatieven Geneeswijzen (VBAG) geformuleerde ethische beroepscode.

 

Artikel 8: Wkkgz

1. Als de cliënt naar zijn/haar oordeel tijdens de begeleiding onzorgvuldig of verkeerd is begeleid kan hij/zij een klacht indienen. Het is belangrijk dat de cliënt eerst zelf zijn/haar klacht binnen de praktijk bespreekt en probeert op te lossen. Het is ook mogelijk de VBAG (www.VBAG.nl) hierbij in te schakelen. Als het niet lukt de klacht op te lossen, kan een klacht ingediend worden.

2 . Praktijk van der Coelen heeft de Wkkgz (Wet kwaliteit, klachten en geschillenzorg) via de VBAG geregeld. De cliënt kan voor alle informatie over de procedure van het indienen van een klacht terecht bij de VBAG.

 

Artikel 9: Wijziging en vindplaats van de voorwaarden

1. De cliënt ontvangt de algemene voorwaarden als bijlage bij de begeleidingsovereenkomst. De cliënt gaat met het ondertekenen van de begeleidingsovereenkomst akkoord met de algemene voorwaarden.

2. De voorwaarden staan ook weergegeven op www.praktijkvandercoelen.nl

 

Artikel 10: Slotbepaling

 

1. Praktijk van der Coelen kan op ieder gewenst moment, zonder voorafgaande kennisgeving en opgaaf van redenen, de algemene voorwaarden wijzigen en aanvullen.

 

Opgemaakt te Venray, juni 2020