PRIVACY DOCUMENT

Voor een goede begeleiding is het noodzakelijk dat de therapeut een dossier aanlegt. Dit is een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO (Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst). Het dossier van de cliënt bevat aantekeningen over de gezondheidstoestand van de cliënt en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en begeleiding.

In het dossier worden ook gegevens opgenomen die voor de begeleiding van de cliënt noodzakelijk zijn en die de therapeut, na expliciete schriftelijke toestemming van de cliënt, heeft opgevraagd bij een andere zorgverlener, zoals de huisarts.

De therapeut spant zich in om de privacy van de cliënt te waarborgen. Dit betekent onder meer dat de therapeut zorgvuldig met de persoonlijke en medische gegevens van de cliënt omgaat en er voor zorgt dat onbevoegden geen toegang hebben tot de gegevens van de cliënt.

De therapeut heeft als enige toegang tot de gegevens in het dossier van de cliënt. De therapeut heeft een wettelijke geheimhoudingsplicht. De gegevens uit het dossier van de cliënt kunnen ook voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de begeleiding is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met expliciete schriftelijke toestemming van de cliënt, tenzij dit wettelijk anders is bepaald.
 • Voor het gebruik voor waarneming tijdens afwezigheid van de therapeut.
 • Voor geanonimiseerd gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
 • Een klein deel van de gegevens uit het dossier van de cliënt wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat de therapeut of de administrateur een factuur kan opstellen. Op de zorgnota die de cliënt ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat de cliënt deze nota kan declareren bij zijn/haar zorgverzekeraar. Het betreft de volgende gegevens:
  • Naam, adres en woonplaats van de cliënt.
  • Geboortedatum van de cliënt.
  • De datum van de begeleiding.
  • Een korte omschrijving van de begeleiding, zoals 'integratieve begeleiding'.
  • De kosten van de begeleiding.
 • Als de therapeut vanwege een andere reden gebruik wil maken van de gegevens van de cliënt, dan informeert de therapeut vooraf de cliënt hierover. De therapeut zal voorafgaand expliciet schriftelijke toestemming van de cliënt vragen.

De gegevens in het dossier van de cliënt blijven, zoals in de wet op de begeleidingsovereenkomst wordt vereist, vanaf de leeftijd van 18 jaar en vanaf de laatste aanpassing van het dossier 20 jaar bewaard.